DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING
MATHURA (U.P.)
SERVICE DURATION OF PRINCIPALS
SR. PRINCIPAL NAME FROM TILL
1 MR. OMPRAKASH MISHRA (I.C.) 1992 30/06/1995
2 MR. NIRMAL KRISHNA SINHA (I.C.) 30/06/1995 04/04/1997
3 MR. I.P. SHARMA (I.C.) 04/04/1997 20/08/1997
4 MR. B.K. JAUHARI (I.C.) 20/08/1997 04/09/1197
5 MR. U.S. KAPRUWAD 04/09/1997 16/09/2000
6 MR. PREM PRAKASH (I.C.) 16/09/2000 03/10/2000
7 MRS. SUSHMA SHARMA 03/10/2000 16/07/2001
8 MRS. VINITA MATHUR 16/07/2001 19/01/2004
9 MRS. NEENA KATIYAR 19/01/2004 21/02/2004
10 MRS. ABHA MATHUR 21/02/2004 01/07/2004
11 MRS. VINITA MATHUR 01/07/2004 01/10/2012
12 MRS. NEENA KATIYAR 01/10/2012 12/12/2012
13 MRS. VINITA MATHUR 12/12/2012 28/02/2013
14 MR. BHURI SINGH (I.C.) 01/03/2013 07/03/2013
15 MR. KAMLESH KUMAR (I.C.) 07/03/2013 06/03/2013
16 MR. KANHAYYALAL VERMA (I.C.) 16/03/2013 20/04/2013
17 MR. BHURI SINGH (I.C.) 20/04/2013 31/01/2014
18 DR. MUKESH AGRAWAL 01/02/2014 01/07/2019
19 MR. MAHENDRA KUMAR SINGH 01/07/2019 CONTINUE..

Designed By:
Prashant Varshney and Vikash Yadav